VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky, které mohou být čas od času pozměněny, se vztahují na všechny naše služby poskytované přímo nebo nepřímo (prostřednictvím distributorů) online, prostřednictvím jakéhokoli mobilního zařízení, e-mailem nebo telefonicky. Přístupem, procházením a používáním našich (mobilních) webových stránek nebo kterékoli z našich aplikací prostřednictvím jakékoli platformy (dále společně jen „platforma“) a / nebo vyplněním rezervace potvrzujete a souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi níže uvedené podmínky (včetně prohlášení o ochraně osobních údajů).

Tyto stránky, obsah a infrastruktura těchto stránek, které poskytujeme na těchto stránkách a prostřednictvím webových stránek, jsou vlastněny, provozovány a poskytovány společností Apartments Terra a jsou poskytovány pouze pro vaše osobní, nekomerční použití, za podmínek stanovených v podmínkách níže.

Při provádění rezervace bude vaše smlouva uzavřena s Apartments Terra, Antuna Dalmatina 2, 51000 Rijeka, Chorvatsko, DPH: HR72572520132, jako správce nemovitostí v Apartments Terra Rijeka.

Zarezervováním služeb u Apartments Terra prostřednictvím tohoto webu souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a plně přijímáte všechny podmínky služby uvedené níže.
Tyto podmínky se vztahují na veškerá jednání mezi Apartments Terra a zákazníkem s vyloučením jakýchkoli dalších podmínek, ať už se objevují na papírnictví nebo korespondenci zákazníka nebo jinde, pokud není písemně dohodnuto jinak Apartmens Terra a platí konkrétně pro online rezervace.

ROZHODNÉ PRÁVO, JURISDIKCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Tyto podmínky a poskytování našich služeb se budou řídit a vykládat v souladu s chorvatskými zákony. Bez ohledu na výše uvedenou volbu práva se fyzická osoba, která využívá některou z našich služeb za účelem, který lze považovat za předmět mimo její živnost nebo povolání (dále také jako „spotřebitel“), může dovolávat kogentních ustanovení práva země, ve které mají obvyklé bydliště (tj. ustanovení, která se v souladu s pravidly volby práva dané země musí použít bez ohledu na tuto klauzuli o volbě práva; dále jen „závazná ustanovení“). Jakýkoli spor vyplývající z těchto obecných podmínek a našich služeb bude předložen výhradně příslušným soudům v Chorvatsku, kde může spotřebitel rovněž zahájit řízení ohledně vymáhání příslušných platných závazných ustanovení u soudů země, v níž má bydliště, a řízení proti spotřebiteli lze zahájit pouze u soudů země, v níž má bydliště. Pro spotřebitele (v Evropském hospodářském prostoru): Doporučujeme, abyste nás nejprve informovali o jakýchkoli stížnostech kontaktováním našeho zákaznického servisu. Pokud se tím vaše stížnost nevyřeší, můžete svou stížnost nahrát prostřednictvím platformy ODR Evropské komise. Tuto platformu pro online řešení sporů naleznete zde: http://ec.europa.eu/odr.

Původní anglická verze těchto podmínek mohla být přeložena do jiných jazyků. Přeložená verze je pouze zdvořilostním a kancelářským překladem a z přeložené verze nelze odvodit žádná práva. V případě sporu o obsah nebo interpretaci těchto podmínek nebo nesrovnalostí nebo rozporů mezi anglickou verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí těchto podmínek platí anglická verze v rozsahu povoleném zákonem, má přednost a být nezvratný. Anglická verze je k dispozici na naší platformě (výběrem anglického jazyka) nebo vám bude zaslána na vaši písemnou žádost.

Pokud je nebo se stane kterékoli ustanovení těchto podmínek neplatné, nevymahatelné nebo nezávazné, zůstanete vázáni všemi ostatními ustanoveními těchto podmínek. V takovém případě bude takové neplatné ustanovení vynuceno v plném rozsahu povoleném platnými zákony a vy budete minimálně souhlasit s přijetím obdobného účinku jako neplatné, nevymahatelné nebo nezávazné ustanovení vzhledem k obsahu a účelu těchto podmínek a podmínky.

Zřeknutí se odpovědnosti

 

S výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách a v rozsahu povoleném zákonem budeme odpovědní pouze za přímé škody, které jste skutečně utrpěli, zaplatili nebo vám vznikly v důsledku přičitatelného nedostatku našich povinností ve vztahu k našim službám, nahoru na souhrnnou částku souhrnných nákladů na vaši rezervaci, jak je uvedeno v potvrzovacím e-mailu o rezervaci zájezdu (ať už pro jednu událost nebo sérii souvisejících akcí).

Avšak v rozsahu povoleném zákonem ani my, ani žádný z našich vedoucích, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, dceřiných společností, přidružených společností, distributorů, přidružených (distribučních) partnerů, držitelů licencí, agentů nebo jiných osob podílejících se na vytváření, sponzorování, propagaci nebo jinak zpřístupnění webu a jeho obsahu odpovídá za (i) jakoukoli represivní, zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo poškození, jakoukoli ztrátu výroby, ztrátu zisku, ztrátu příjmů, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo poškození dobrého jména nebo pověst, ztráta nároku, (ii) jakákoli nepřesnost týkající se (popisných) informací (včetně sazeb, dostupnosti a hodnocení) poskytovatele zájezdu poskytnutých na naší platformě, (iii) poskytované služby nebo produkty nabízené Poskytovatel výletu nebo jiní obchodní partneři, (iv) jakékoli (přímé, nepřímé, následné nebo represivní) škody, ztráty nebo náklady, které vznikly, vznikly nebo byly uhrazeny vámi na základě, vyplývající z nebo v souvislosti s použitím, inabi možnost použít nebo oddálit naši Platformu nebo (v) jakékoli (osobní) zranění, smrt, poškození majetku nebo jiné (přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo represivní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěli, vznikli nebo zaplatili, ať už v důsledku (právních) činů, chyb, porušení, (hrubé) nedbalosti, úmyslného zneužití, opomenutí, neplnění, zkreslování, deliktu nebo přísné odpovědnosti ze strany Poskytovatele zájezdu nebo jakéhokoli jiného našeho podnikání nebo (zcela nebo částečně) partneři (včetně jakýchkoli jejich zaměstnanců, ředitelů, úředníků, agentů, zástupců, subdodavatelů nebo přidružených společností), jejichž produkty nebo služby jsou (přímo či nepřímo) zpřístupňovány, nabízeny nebo propagovány na platformě nebo prostřednictvím platformy, včetně jakéhokoli (částečného) zrušení, nadměrná rezervace, stávka, vyšší moc nebo jakákoli jiná událost mimo naši kontrolu.

 

BEZPEČNOST A HODNOTY

 

Jakékoli cennosti ponechané v objektu jsou ponechány na vaše vlastní riziko. My ani naši místní zástupci neneseme odpovědnost za jejich ztrátu. Stejně jako u všech nájemních nemovitostí v hlavních lokalitách může existovat riziko vloupání. Je-li k dispozici, musí být aktivovány poplašné zařízení proti vloupání, použity trezory a náležitá péče proti krádeži a vloupání. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, poškození nebo následné ztráty způsobené krádeží nebo jakýmkoli jiným bezpečnostním incidentem.

SOCIÁLNÍ AKCE A DALŠÍ FUNKCE

 

Naší zásadou je nepovolit společenské akce a jiné funkce (recepce, velké koktejlové večírky) v objektu bez předchozího souhlasu podle vlastního uvážení nebo vlastníka. Povolení bude vyžadováno, aby se jakékoli události zúčastnil více než dvojnásobný počet lidí, než je ubytování inzerováno jako ubytování (včetně samotného svátku). Pokud je povolení uděleno, může být účtován další poplatek.

PRÁDLO

 

Ložní prádlo je zahrnuto v pronájmu nemovitosti. Obvykle se mění jednou týdně nebo častěji na vyžádání a za příplatek.

PERSONÁL

 

Další služby uvedené na webových stránkách jsou k dispozici za příplatek, i když tyto služby nelze zaručit. Dejte nám prosím co nejvíce upozornění a my se pokusíme pomoci. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za další zaměstnance nebo služby. Jakákoli jiná ujednání, která uzavřete se svými zaměstnanci nebo jakoukoli jinou osobou nebo společností poskytující služby během pobytu v hotelu, jsou mezi vámi a zaměstnanci a nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto poskytované služby a podmínky, za kterých jsou poskytovány.

CHOVÁNÍ

 

Osoba podepisující smlouvu je odpovědná za správné a slušné chování své strany. Pokud se vy a vaše strana nebudete chovat takovým způsobem, může držitel klíče podle svého absolutního uvážení požádat vás a vaši stranu o uvolnění nemovitosti bez vrácení ceny.

ČIŠTĚNÍ

 

Celý objekt bude na začátku doby pronájmu čistý. Hosté jsou odpovědni za udržování prázdninového ubytování a veškerého nábytku, vybavení, efektů, zařízení a vybavení ve stejném stavu opravy a stavu jako na začátku dovolené a ponechávají prázdninové ubytování ve stejném stavu čistoty a obecného pořádku ve kterém byl nalezen.

ODPOVĚDNOST NÁS A VLASTNÍK MAJETKU

 

Nebudeme zodpovědní za smrt nebo zranění vašeho nebo jakékoli osoby uvedené v rezervačním formuláři nebo jiné osoby v objektu, pokud to nevyplývá z prokázané nedbalosti nás nebo našich místních zástupců. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty, porušení nebo zpoždění z důvodu, který je mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně Božího aktu, výbuchu, povodně, bouře, požáru nebo nehody, války nebo hrozby války, občanských nepokojů , akty, omezení, předpisy, místní předpisy nebo opatření jakéhokoli druhu ze strany jakéhokoli vládního nebo místního orgánu, stávky, výluky nebo jiné průmyslové akce nebo spory nebo nepříznivé povětrnostní podmínky. V takovém případě budeme oprávněni považovat smlouvu za vyřazenou. V případě takového osvobození bude naše odpovědnost omezena na vrácení částek, které nám byly vyplaceny za (nevyčerpanou) část dovolené vypočítané poměrným dílem denně. Nemůžeme nést odpovědnost za poruchu mechanických zařízení, jako jsou čerpadla, kotle, filtrační systémy bazénů atd., Ani za selhání veřejných služeb, jako je voda, plyn a elektřina. Nejsme zodpovědní za hluk nebo rušení vznikající za hranicemi prázdninového ubytování nebo mimo naši kontrolu.

STÍŽNOSTI

 

V nepravděpodobném případě, že budete spokojeni s prázdninovým ubytováním, musíte nejprve kontaktovat nás nebo našeho místního zástupce, který se pokusí problém vyřešit. Pokud to není možné, měli byste nás kontaktovat přímo telefonicky + 385 (0) 98 258 233 nebo e-mailem na adresu apartmentsterrarijeka@gmail.com. Pokud i poté máte pocit, že problém nebyl vyřešen k vaší přiměřené spokojenosti, měli byste nám do 7 dnů po návratu z dovolené písemně zaslat své připomínky. Pokud opustíte nemovitost před koncem doby pronájmu bez našeho povolení, ztratíte veškerá práva na náhradu škody.

VAŠE ODPOVĚDNOSTI

 

Prázdninové ubytování a veškerý nábytek, vybavení, pomůcky, zařízení a vybavení musíte udržovat ve stejném stavu opravy a stavu jako na začátku dovolené a nechat prázdninové ubytování ve stejném stavu čistoty a obecného pořadí, v jakém bylo nalezeno. Jste odpovědní za veškeré škody nebo ztráty, ke kterým dojde na majetku nebo jeho obsahu během vašeho zaměstnání, a budete odpovědní za to, že nám v případě poškození nebo poškození zaplatíte odpovídající náhradu.

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

 

Domácí zvířata nejsou povolena bez našeho předchozího písemného souhlasu.

PŘÍJEZD A ODLET

 

Musíte přijet mezi 14:00 a 23:00 v den začátku dovolené a ubytování musí být uvolněno do 10:00 posledního dne, pokud není uvedeno jinak. Pokud jsou tyto časy obtížné, informujte nás prosím při rezervaci. Pokud se váš příjezd zpozdí, musíte nás informovat, aby bylo možné učinit vhodná opatření pro vstup do prázdninového ubytování.

PŘÍSTUP

 

Respektujeme vaše soukromí, nicméně správci nemovitosti nebo jeho zástupci bude umožněn bezplatný přístup k prázdninovému ubytování kdykoli v rozumnou dobu během jakéhokoli prázdninového pobytu za účelem kontroly a údržby.

POČET LIDÍ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ DOVOLENKOVÉ UBYTOVÁNÍ

 

Pouze osoby uvedené v rezervačním formuláři mohou zařízení používat bez předchozí dohody. Počet osob ubytovaných v ubytovacím zařízení nesmí překročit počet míst na spaní uvedených v popisu ubytovacího zařízení, s výjimkou kojenců mladších dvou let.

REGISTRACE

 

Všichni hosté musí být zaregistrováni v době potvrzení rezervace. Celé jména a podrobnosti všech hostů, kteří budou v apartmánech ubytováni, nám musí být poskytnuty v době potvrzení rezervace. Z bezpečnostních důvodů bude u každého hosta, který přijede do apartmánu, požadována identifikace.

INFORMACE

 

Vyhrazujeme si právo provádět změny ve specifikaci vlastností, které jsou považovány za nezbytné z hlediska provozních požadavků. V zájmu neustálého zlepšování si majitelé nemovitostí vyhrazují právo na změnu nábytku, vybavení, vybavení, vybavení nebo jakýchkoli aktivit, ať inzerovaných nebo dříve dostupných, bez předchozího upozornění.

Dojde-li k zásadním změnám po potvrzení rezervace, budeme vás informovat, pokud je čas, před odjezdem.

ZMĚNY VÁS

 

Po obdržení faktury s potvrzením rezervace zkontrolujte prosím podrobnosti a ujistěte se, že jsou správné. Vyhrazujeme si právo považovat změnu ubytování a / nebo svátků za zrušení jedné dovolené a rezervaci jiné.

ZRUŠENÍ VÁM

 

Jakékoli zrušení, které provedete (z jakéhokoli důvodu), musí být písemně zasláno telefonicky + 385 (0) 98 258 233 nebo e-mailem na adresu apartmentsterrarijeka@gmail.com. Datum účinnosti zrušení je datum, kdy jsme obdrželi písemné oznámení.

Pokud zrušíte dva a více týdnů před odletem, ztratíte svůj vklad.

Pokud rezervaci zrušíte do dvou týdnů od odjezdu nebo pokud rezervaci zrušíme z důvodu neuhrazení, máme od vás nárok na plnou cenu dovolené.

ZMĚNY ZRUŠENÍ USA

 

V nepravděpodobném případě, že bude nutné provést změnu nebo zrušit prázdninové ubytování uvedené v potvrzení o dovolené, budeme vás co nejdříve informovat a vrátíme vám veškeré zaplacené peníze v plné výši a nebudeme na ně ručit.

(DALŠÍ) KORESPONDENCE A KOMUNIKACE

 

Dokončením rezervace výletu souhlasíte, že obdržíte (i) e-mail, který vám můžeme zaslat krátce před datem vašeho příjezdu, s informacemi o vašem cíli a s určitými informacemi a nabídkami (včetně nabídek třetích stran, pokud aktivně jste se přihlásili k odběru těchto informací) týkajících se vaší cesty (rezervace) a cíle, (ii) e-mailu po příjezdu k hodnocení (zkušenosti s vaším) poskytovatelem zájezdu a zájezdové službě, a (iii) e-mailu, který můžeme zašleme vám ihned po vašem pobytu výzvu k vyplnění našeho formuláře pro hodnocení hostů. Další informace o tom, jak vás můžeme kontaktovat, najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů a cookies.

Apartments Terra se zříká jakékoli odpovědnosti nebo odpovědnosti za jakoukoli komunikaci poskytovatele zájezdu nebo s ním na nebo prostřednictvím jeho platformy. Nemůžete odvodit žádná práva z žádného požadavku nebo komunikace s poskytovatelem zájezdu nebo (jakékoli formy) potvrzení přijetí jakékoli komunikace nebo požadavku. Abyste mohli řádně dokončit a zabezpečit svou rezervaci cesty, musíte použít svou správnou e-mailovou adresu. Nejsme zodpovědní za žádnou nesprávnou nebo chybně napsanou e-mailovou adresu nebo nepřesné nebo nesprávné (mobilní) telefonní číslo nebo číslo kreditní karty (a nemáme žádnou povinnost ověřovat).

Jakýkoli nárok nebo stížnost na Apartments Terra nebo v souvislosti se zájezdovou službou musí být podány neprodleně, avšak v každém případě do 30 dnů po plánovaném dni konzumace produktu nebo služby (např. Datum odhlášení). Jakákoli reklamace nebo stížnost podaná po 30denní lhůtě může být zamítnuta a nárokující strana ztrácí právo na jakoukoli (škodu nebo náklady) náhradu škody.

Kvůli průběžné aktualizaci a úpravám sazeb a dostupnosti důrazně doporučujeme pořizovat snímky obrazovky při provádění rezervace, aby byla podporována vaše pozice (v případě potřeby).

Pro spotřebitele (v Evropském hospodářském prostoru): Doporučujeme, abyste nás nejprve informovali o jakýchkoli stížnostech kontaktováním našeho zákaznického servisu. Pokud se tím vaše stížnost nevyřeší, můžete svou stížnost nahrát prostřednictvím platformy ODR Evropské komise. Tuto platformu pro online řešení sporů naleznete zde: http://ec.europa.eu/odr.

PŘEDPLATBA, ZRUŠENÍ, BEZ ZOBRAZENÍ A FINE TISK

 

Provedením rezervace zájezdu s poskytovatelem zájezdu přijímáte a souhlasíte s příslušnými zásadami zrušení a nedostavení se k pobytu daného poskytovatele zájezdu a s jakýmikoli (dodacími) podmínkami poskytovatele zájezdu, které se mohou vztahovat na váš výlet (včetně drobný tisk poskytovatele výletů zpřístupněný na naší platformě a příslušná domácí pravidla poskytovatele výletu), a to i pro poskytované služby a / nebo produkty nabízené poskytovatelem výletu. Příslušné podmínky (dodání / nákup / použití / přepravce) poskytovatele zájezdu lze získat u příslušného poskytovatele zájezdu. Obecné zásady zrušení a nedostavení se každého poskytovatele zájezdu jsou k dispozici na naší platformě na informačních stránkách poskytovatele zájezdu, během procesu rezervace a v potvrzovacím e-mailu nebo lístku (je-li k dispozici). Upozorňujeme, že určité sazby, poplatky nebo speciální nabídky nejsou způsobilé pro zrušení, vrácení peněz nebo změnu. Poskytovatel zájezdu může v případě nedostavení se na pobyt nebo zrušení rezervace účtovat příslušnou městskou / turistickou daň. Před provedením rezervace prosím důkladně zkontrolujte (rezervace) podrobnosti o vašem produktu nebo službě podle výběru, zda neobsahují jakékoli takové podmínky. Vezměte prosím na vědomí, že rezervace zájezdu, která vyžaduje zálohu nebo (zcela nebo částečně) platbu předem, může být zrušena (bez předchozího upozornění na selhání nebo varování), pokud příslušnou (zbývající) částku (částky) nelze vyzvednout v plné výši na příslušné splatné nebo datum platby v souladu s příslušnými platebními podmínkami poskytovatele zájezdu a rezervace. Podmínky zrušení a platby předem se mohou lišit podle segmentu, produktu nebo služby každé cesty. Pečlivě si prosím přečtěte drobný tisk (pod typy výletů nebo ve spodní části každé stránky poskytovatele výletů na naší platformě) a důležité informace v potvrzení rezervace, abyste získali další zásady, které může použít poskytovatel zájezdu (např. s ohledem na věkový požadavek, kauci, nezrušení / další příplatky za skupinové rezervace, přistýlky / žádná snídaně zdarma, domácí zvířata / karty akceptovány). Opožděné platby, nesprávné údaje o bance, debetní nebo kreditní kartě, neplatné kreditní / debetní karty nebo nedostatek finančních prostředků jsou na vaše vlastní riziko a účet a nebudete mít nárok na vrácení jakékoli (nevratné) předplacené částky, pokud s tím poskytovatel cesty nesouhlasí nebo povoluje jinak podle svých (před) platebních a storno podmínek.

Pokud si přejete zkontrolovat, upravit nebo zrušit rezervaci cesty, vraťte se na potvrzovací e-mail a postupujte podle pokynů v něm uvedených. Vezměte prosím na vědomí, že vám může být účtováno storno v souladu se stornovacími podmínkami (před) platbami poskytovatele zájezdu a zásadami nedostavení se na pobyt nebo nemáte nárok na vrácení jakékoli (před) zaplacené částky. Doporučujeme vám, abyste si před provedením rezervace pečlivě přečetli podmínky storna, (před) platby a nedostavení se na pobyt ubytovatele a nezapomeňte provést další platby včas, jak je to pro příslušnou rezervaci požadováno.

Pokud máte zpožděný nebo opožděný příjezd v den odbavení nebo přijedete až následující den, nezapomeňte (včas / rychle) to sdělit poskytovateli zájezdu, aby věděli, kdy očekávat, že se vyhnete zrušení zájezdu (rezervace ) nebo poplatek za no-show poplatek. Naše oddělení zákaznických služeb vám může v případě potřeby pomoci s informováním poskytovatele výletů.

ZDARMA PRO SPOTŘEBITELE, PLATÍ POUZE POSKYTOVATEL VÝLETU!

 

Pokud není uvedeno jinak, naše služba je pro spotřebitele bezplatná, protože na rozdíl od mnoha jiných stran vám nebudeme účtovat poplatky za naši výletní službu ani k sazbě nepřidáme žádné další (rezervační) poplatky. Zaplatíte poskytovateli zájezdu příslušnou částku uvedenou v rezervaci zájezdu (plus - pokud není zahrnuta v ceně - příslušné příslušné daně, odvody a poplatky (jsou-li relevantní)).

CENY

 

Uvedené ceny jsou v € Euro / den a doba pronájmu je týdenní, pokud není uvedeno jinak.

Ceny nabízené poskytovateli výletů na našem webu jsou vysoce konkurenceschopné. Všechny ceny vaší cesty se zobrazují včetně DPH / daně z obratu a všech ostatních daní (s výhradou změny těchto daní) a poplatků, pokud není na našich webových stránkách nebo v potvrzovacím e-mailu / lístku uvedeno jinak.

Ceny letenek jsou za osobu nebo skupinu a podléhají platnosti nebo vypršení platnosti, jak je uvedeno na lístku, pokud je to relevantní. Poskytovatel zájezdu může v případě nedostavení se na pobyt nebo jeho zrušení účtovat příslušné poplatky a daně (včetně turistické / městské daně).

Převodník měn slouží pouze pro informační účely a nelze na něj spoléhat jako na přesný a v reálném čase; skutečné ceny se mohou lišit.
Zjevné chyby a chyby (včetně chybných tisků) nejsou závazné.

Všechny speciální nabídky a propagační akce jsou takto označeny. Pokud nejsou takto označeni, nemůžete odvodit žádná práva v případě zjevných chyb nebo omylů.

Není zahrnuto v cenách apartmánů: náklady na získání pasů nebo víz, jídlo a nápoje, další personál, doprava, včetně cestovního pojištění, poplatky za nadměrná zavazadla, letenky, letištní daně, nákupní služba a záloha na stravu a všechny další doplňkové služby od apartmánů Terra Seznam služeb pro hosty. Všechny další služby jsou obvykle účtovány předem v době vaší rezervace. Ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

ROZSAH PŮSOBNOSTI A CHARAKTER NAŠE SLUŽBY

 

Prostřednictvím webových stránek poskytujeme online platformu, prostřednictvím které mohou poskytovatelé výletů - při svém profesionálním podnikání - inzerovat, prodávat, prodávat, propagovat a / nebo nabízet (podle potřeby) své produkty a služby za účelem objednávky, nákupu, rezervace, pronájmu nebo pronájem, a prostřednictvím kterého mohou relevantní návštěvníci Platformy objevovat, hledat, porovnávat a provádět objednávky, rezervace, nákupy nebo platby (tj. Trip Service). Používáním nebo využíváním služby zájezdu (např. Provedením rezervace zájezdu prostřednictvím zájezdové služby) vstupujete do přímého (právně závazného) smluvního vztahu s poskytovatelem zájezdu, u kterého provedete rezervaci nebo zakoupíte produkt či službu (podle potřeby) ).

Od okamžiku, kdy provedete rezervaci zájezdu, jednáme pouze jako prostředník mezi vámi a poskytovatelem zájezdu, předáváme příslušné podrobnosti vaší rezervace zájezdu příslušným poskytovatelům zájezdu a zasíláme vám potvrzovací e-mail jménem a jménem poskytovatele zájezdu.

Při poskytování naší Trip Service jsou informace, které zveřejňujeme, založeny na informacích, které nám poskytli Poskytovatelé Trip. Jako takoví poskytovatelé výletů, kteří uvádějí na trh a propagují svůj výlet na webových stránkách, získají přístup do našich systémů, prostřednictvím nichž jsou plně odpovědní za aktualizaci všech sazeb / poplatků / cen, dostupnosti, zásad a podmínek a dalších příslušných informací, které se zobrazují na našich webových stránkách. Webová stránka.

I když při provádění naší Trip Service použijeme přiměřené dovednosti a péči, nebudeme ověřovat, zda jsou všechny informace přesné, úplné nebo správné a nemůžeme za ně nést odpovědnost, ani nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli chyby (včetně zjevných a typografických chyb) jakákoli přerušení (ať už z důvodu (dočasného a / nebo částečného) rozpadu, opravy, upgradu nebo údržby naší platformy nebo jinak), nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace nebo nedodání informací. Poskytovatel výletů zůstává vždy odpovědný za přesnost, úplnost a správnost (popisných) informací (včetně sazeb / poplatků / cen, zásad a podmínek a dostupnosti) zobrazených na webových stránkách. Naše webové stránky nepředstavují a neměly by být považovány za doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně služeb, kvalifikace nebo (hvězdičkového) hodnocení, typu ubytování jakéhokoli poskytovatele výletů (nebo jeho zařízení, místa konání, vozidel (hlavních nebo pomocných)) produkty nebo služby) zpřístupněny, s výjimkou výslovně uvedeného nebo stanoveného jinak.

Naše služba výletů je k dispozici pouze pro osobní a nekomerční použití. Proto nejste oprávněni znovu prodávat, používat přímé odkazy, používat, kopírovat, monitorovat (např. Spider, scrape), zobrazovat, stahovat nebo reprodukovat jakýkoli obsah nebo informace, software, rezervace, letenky, produkty nebo služby dostupné na našich webových stránkách. pro jakoukoli obchodní nebo konkurenční činnost nebo účel.

VZNIK SMLOUVY

 

Před provedením rezervace nás musíte kontaktovat, abyste získali potvrzení, že vybraná nemovitost je k dispozici v požadovaných termínech. Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost a ceny se mohou lišit, ale bude vám dána aktuální sazba. Jakmile se rozhodnete pokračovat, měli byste kontaktovat naši rezervační kancelář telefonicky + 385 (0) 98 258233 nebo e-mailem na adresu apartmentsterrarijeka@gmail.com a uveďte svůj zájem o rezervaci našich apartmánů. Pokud nám pošlete e-mail, měli byste uvést kontaktní telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat. Jeden z našich poradců vám zavolá, aby projednal vaše konkrétní požadavky a shromáždil informace potřebné pro zpracování vaší rezervace. Poté vám zašleme e-mailem fakturu obsahující podrobnosti vaší rezervace. Jakmile zkontrolujete, že jste spokojeni s podrobnostmi obsaženými ve faktuře a že jste si přečetli tyto podmínky, musíte zajistit platbu v souladu s níže uvedeným odstavcem 3.
Naše sazby jsou vyjádřeny v eurech EUR. Všechny platby lze provádět v eurech, dolarech (USD) nebo ekvivalentu v chorvatských kunách, bankovním převodem (účet bude uveden na faktuře). V případě platby v kuně bude částka, která bude účtována z vašeho účtu na kreditní kartě, získána přepočtem ceny z eura na chorvatskou kunu podle aktuálního směnného kurzu banky Erste v den platby.
Zprostředkováním platby potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, které vám budou zaslány společně s fakturou, nebo provedete rezervaci telefonicky, která je k dispozici na webových stránkách. Vaše rezervace bude potvrzena a účinná až poté, co vydáme Potvrzení rezervace po zajištění platby zálohy (nebo plné ceny, pokud je rezervace provedena méně než 6 týdnů před odletem).

V době rezervace nelze přijmout rezervace od osob mladších 18 let. Na základě těchto podmínek si vyhrazujeme právo odmítnout rezervaci bez udání důvodu.

DEFINICE

 

Apartmány Terra vlastní soukromá osoba, paní Marija Travaš Fadić, která od příslušného ministerstva obdržela povolení k poskytování ubytování v domácnosti a ústředí se nachází v Rijece na adrese Antuna Dalmatina č. 1. 2.

„Platforma“ znamená (mobilní) web vlastněný společností Apartments Terra.

„Výlet“ znamená různé cestovní produkty a služby, které si můžete u poskytovatele výletu objednat, získat, zakoupit, koupit, zaplatit, pronajmout, poskytnout, rezervovat, kombinovat nebo využít.

„Poskytovatel výletu“ znamená poskytovatel ubytování (např. Hotel, motel, byt, nocleh se snídaní, pronajímatel), atrakcí (např. (Tematické) parky, muzea, okružní jízdy), poskytovatele dopravy (např. Půjčovny aut, plavby, železnice, letiště jízdy, autokarové zájezdy, transfery), cestovní kanceláře, cestovní pojištění a jakýkoli jiný cestovní nebo související produkt nebo služba, která je čas od času k dispozici pro rezervaci zájezdu na platformě.

„Trip Service“ znamená online nákup, objednávku, (zprostředkovanou) platební nebo rezervační službu nabízenou nebo povolenou společností Apartments Terra s ohledem na různé produkty a služby, které čas od času poskytují poskytovatelé výletů na platformě.

„Rezervace zájezdu“ znamená objednávku, nákup, platbu, rezervaci nebo rezervaci zájezdu.

 
Terra Rijeka Apartments - Accommodation in Rijeka - apartmani vacation Rentals
Terra Rijeka Apartments Accommodation Apartmani smještaj dnevni najam Appartamenti Fiume apartman Rijeka stan na dan Digital Nomads/